Eftersom lokalen som vi ska flytta in i är ett gammalt gjuteri behöver fastighetsägaren sanera innan de kan påbörja byggandet. I det här inlägget beskriver vi så utförligt vi kan hur saneringen går till. Tveka inte att ställa frågor om du undrar mer. Antingen som en kommentar nedan eller till arbetsmiljöombud eller direkt till någon i projektet. Om vi inte har svaren tar vi frågorna vidare till de som har svaren, och återkopplar här.

Vem ansvarar för vad i saneringen?

Fastighetsägaren Ladingen ansvarar för fastigheten. De har tagit in miljökonsulten Structor som tar fram åtgärdsplan och genomför sanering och provtagning.

Structor och Ladingen har löpande dialog med Eskilstuna kommuns miljökontor, som är tillsynsansvarig. Kommunens utsedda miljöinspektör Ylva Jonasson tar del av åtgärdsplan och provningsprotokoll från Structor. Hon gör också besök på byggarbetsplatsen med jämna mellanrum för att säkerställa att arbetet följer planen. Miljöinspektören kan begära ytterligare provtagningar eller svar från fastighetsägaren vid behov.

Proverna analyseras av de ackrediterade labben Eurofins Pegasuslab i Linköping eller ALS Scandinavia i Stockholm.

Vad är det som saneras?

Saneringen omfattar väggar, tak och golv inuti fastigheten och marksanering omkring fastigheten.

Hur går saneringen till?

Väggarna och taket sandblästras och förseglas med ett miljövänligt och godkänt genomskinligt silikat efter godkända provsvar. Golven saneras genom att betongytan tas bort och ersätts med ny betong. Markområdet kring fastigheten grävs upp. Om proverna visar på förorenat material tas jordmassorna bort och byts ut.

Hur går provtagningen till?

– Structor gör provtagning vartefter saneringsarbetet utförs i varje byggetapp (de olika delarna av huset).

– Proverna tas i golv, väggar och innertak. Extra många prov tas där man vet att det förekommit tillverkning och där maskinerna har stått.

– Provtagning gör man genom att borra i materialet och ta prover.

– Proverna skickas till laboratoriet, som skickar protokollsvar tillbaka.

– Är det ett så kallat orent protokoll, som inte är godkänt, måste Ladingen göra ytterligare sanering, ta nya prov och skicka dem till labbet på nytt.

– Miljökontoret granskar protokollen. Det utförs inget byggarbete innan kommunen har godkänt protokollen i respektive etapp.

Vad har proverna visat hittills?

De första provsvaren för etapp ett (eller del A, enligt ritningen) innehöll avvikande ämnen och blev inte godkända. Hela golvet togs då bort och ersattes med nytt golv.

Provsvaren för etapp två (hus B enligt ritningarna) innehöll också avvikande ämnen och blev inte heller godkända. Hela golvet tas bort och ett nytt ska snart gjutas.

För att spara tid har fastighetsägaren valt att ta bort hela golvet redan efter första provet, istället för att göra som man vanligen gör; skala av lager för lager och ta nya prover tills ämnena är borta.

Väggar och tak i etapp ett och två provades för 4-5 år sedan. Det som kunde vara skadligt var sotet som satt på väggar och tak. Det har sandblästrats bort och lös puts har avlägsnats. Nya prover ska tas och godkännas innan väggarna förseglas.

Provsvar
Nedan publicerar vi provsvaren allt eftersom de kommer tillbaka från labbet. Observera att de provsvar vi hittills har fått visar status innan och under saneringsarbetet. Att dessa provsvar skulle innehålla avvikande ämnen var förväntat. Innan bygget får slutgiltigt godkänt av Miljökontoret ska alla avvikande ämnen vara borta.

Provsvar 1: Del A och B

Tolkning och kommentar till provsvar Del A

Vid första styrgruppsmötet genomfördes en riskanalys utifrån arbetsmiljölagen. En av riskerna som identifierades var just den om saneringen av lokalen. Riskbedömningen följs upp löpande på varje styrgruppsmöte. Du kan du ta del av riskbedömningen här.