Blog Image

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Sitta är det nya ”röka” fick vi lära oss på ergonomiföreläsningen!

Arbetsmiljö Posted on 2017-03-15 11:49

Den 22 februari fick Energimyndigheten besök av Karolina Thor, fysioterapeut/ergonom på Previa. Vi var ett 35-tal medarbetare som var med och lyssnade och fick många tips och kunskaper kring hur vi ska arbeta så att vi håller oss friska och slipper att få ont.

Vi fick bland annat lära oss hur vi ställer iordning vår arbetsplats så att vi får en bra arbetsställning när vi arbetar. Det handlar om hur vi ska sitta, ställa in stolen och vilket avstånd vi har till skärmen. Och att vår kropp är byggd för rörelse så det är bra om vi står och arbetar delar av dagen. När vi står och arbetar är bra skor med svikt det bästa hjälpmedlet för att slippa bli stel eller få ont.

När vi sitter och arbetar så är det en risk att vi blir statiska i musklerna vilket kan leda till att vi får ont. Karolina uppmanade att efter 30 minuter stillasittande ta en paus och röra på sig. Det räcker med en micropaus på tio – femton sekunder.

Nyligen framtagen forskning visar att långvarigt stillasittande är en hälsofara och riskerna är liknande de som rökare kan drabbas av, tex förhöjda blodfetter, ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Men om man minskar sitt stillasittande med 1-2 timmar per dag så har det en betydande skyddande effekt på hjärtkärlsjukdomar.

Så lägg lite tid på att ställa in din arbetsplats så att den är bra för din kropp när du sitter, ta mikropauser och rör på musklerna och framförallt stå och arbeta så mycket som möjligt.

När vi flyttar till våra nya lokaler kommer Karolina att finnas med som en resurs och vara på plats vid flera tillfällen så att det finns möjlighet att fråga och få bra tips på hur vi får till den bästa ergonomin.Miljöinspektör Ylva Jonasson berättar om saneringen

Arbetsmiljö Posted on 2017-02-28 09:42

Som vi tidigare berättat om på bloggen pågår nu ett saneringsarbete i våra nya lokaler på Gredbyvägen 10. Det gamla gjuteriet som startade sin verksamhet under tidigt 1900-tal, ska nu bli en ren och fräsch kontorslokal där vi alla ska må bra och trivas.För att få svar på frågor kring saneringen och för att få veta lite mer om vårt projekt i relation till andra projekt, bestämde jag träff med Ylva Jonasson som arbetar som miljöinspektör vid Eskilstuna kommun. Ylva har en bakgrund som civilingenjör inom kemiteknik och har många års erfarenhet av liknande projekt.

Miljöinspektörens uppgift vid den här sortens projekt är i stora drag att ta emot en anmälan om sanering från byggherren, granska den, komma med synpunkter och sedan följa upp och kontrollera att byggherren gör det som står i anmälan. Kommunen har under de senaste två åren arbetat med 10 jämförbara ärenden, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år.

Hur kommer det sig att fler och fler gamla industrilokaler tas tillvara?
– Den främsta anledningen till ökningen är att staden förtätas och expanderar. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den mark som finns centralt. Det pågår till exempel mycket arbete i gamla fabrikslokaler längs ån och ute vid Tunafors fabriker. Efter sanering och ombyggnation fungerar lokalerna som skola, förskola, kontorslokaler eller bostäder.

Är det något som är unikt för saneringsarbetet på Gredbyvägen 10?
– Det som är lite speciellt för lokalerna på Gredbyvägen 10 är att så stora delar av ytorna inomhus är förorenade av bland annat sot och metaller. Det är i sig inget problem, men det innebär att i stort sett alla ytor inomhus måste saneras.

Hur är marken som byggnaden står på – behöver den också saneras?
– När prover togs på grundvattnet hittade miljökonsulten, Structor, rester av lösningsmedel. Vad det verkar kommer det inte från Gjuteriet utan från någon närliggande fabrik. När vi ska gå vidare med sanering av marken, undersöker vi detta vidare. Det är viktigt att vi hittar källan så att inte mer läcker ut. Det finns också en gammal oljeskada från 2011, då byggnaden stod övergiven och någon öppnade en kvarlämnad gammal oljetank. Det gjordes en sanering redan 2011 men byggherren ska undersöka närmre och ta ytterligare prover för säkerhets skull.

Hur går en slutbedömning till?
– Structor tar slutprover i byggnaden och om något riktvärde överskrids gör jag en bedömning i det enskilda fallet beroende på vilka risker som finns. När alla prover är bedömda och godkända avslutas ärendet.

Den 22 februari träffade Ylva byggherren på plats på Gredbyvägen 10. Hon beskriver deras samarbete som nära och mycket väl fungerande, så hon har goda förhoppningar om att arbetet går helt enligt plan.

Om du vill veta mer om saneringsarbetet finns detaljerad information i en tidigare publicerad artikel på bloggen.

Bild: Ylva Jonasson, miljöinspektör Eskilstuna kommun. Foto Johanna Ljung, EnergimyndighetenRitningar och layout

Arbetsmiljö Posted on 2017-02-03 09:19


Nu finns ritningarna med en grov layout över de nya lokalerna. Är du nyfiken på hur olika ytor är fördelade så kan du titta och få en uppfattning här:

Ritning plan 1, gatuplan

Ritning köksinredning

Ritning plan 2A

Ritning plan 2B

Ritning källare


Kuriosa

Ytan som vi disponerar i det nya kontoret är 5620 kvadratmeter, vilket ger 14,6 kvm per anställd. Ett nyckeltal som man brukar använda för att beräkna behov av yta i ett aktivitetsbaserat kontor är 10 kvm per anställd.

Fler siffror om nya lokalen:

3,0 sittplatser per anställd

0,5 skrivbord per anställd

51 mötesrum

40 rum för 1-2 personer

32 toaletter

2 vilrum (ett på varje våningsplan)

6-8 kaffemaskiner

20 microvågsugnar

7 diskmaskiner i köket (+ ett antal vid kaffemaskinerna på andra platser i lokalen)

7 diskhoar med avfallshantering under

5 kyl

1 frys

Höj och sänkbar köksbänk med ho samt microvågsugnFrågor och svar om sanering

Arbetsmiljö Posted on 2017-01-26 09:55

Eftersom lokalen som vi ska flytta in i är ett gammalt gjuteri behöver fastighetsägaren sanera innan de kan påbörja byggandet. I det här inlägget beskriver vi så utförligt vi kan hur saneringen går till. Tveka inte att ställa frågor om du undrar mer. Antingen som en kommentar nedan eller till arbetsmiljöombud eller direkt till någon i projektet. Om vi inte har svaren tar vi frågorna vidare till de som har svaren, och återkopplar här.

Vem ansvarar för vad i saneringen?

Fastighetsägaren Ladingen ansvarar för fastigheten. De har tagit in miljökonsulten Structor som tar fram åtgärdsplan och genomför sanering och provtagning.

Structor och Ladingen har löpande dialog med Eskilstuna kommuns miljökontor, som är tillsynsansvarig. Kommunens utsedda miljöinspektör Ylva Jonasson tar del av åtgärdsplan och provningsprotokoll från Structor. Hon gör också besök på byggarbetsplatsen med jämna mellanrum för att säkerställa att arbetet följer planen. Miljöinspektören kan begära ytterligare provtagningar eller svar från fastighetsägaren vid behov.

Proverna analyseras av de ackrediterade labben Eurofins Pegasuslab i Linköping eller ALS Scandinavia i Stockholm.

Vad är det som saneras?

Saneringen omfattar väggar, tak och golv inuti fastigheten och marksanering omkring fastigheten.

Hur går saneringen till?

Väggarna och taket sandblästras och förseglas med ett miljövänligt och godkänt genomskinligt silikat efter godkända provsvar. Golven saneras genom att betongytan tas bort och ersätts med ny betong. Markområdet kring fastigheten grävs upp. Om proverna visar på förorenat material tas jordmassorna bort och byts ut.

Hur går provtagningen till?

– Structor gör provtagning vartefter saneringsarbetet utförs i varje byggetapp (de olika delarna av huset).

– Proverna tas i golv, väggar och innertak. Extra många prov tas där man vet att det förekommit tillverkning och där maskinerna har stått.

– Provtagning gör man genom att borra i materialet och ta prover.

– Proverna skickas till laboratoriet, som skickar protokollsvar tillbaka.

– Är det ett så kallat orent protokoll, som inte är godkänt, måste Ladingen göra ytterligare sanering, ta nya prov och skicka dem till labbet på nytt.

– Miljökontoret granskar protokollen. Det utförs inget byggarbete innan kommunen har godkänt protokollen i respektive etapp.

Vad har proverna visat hittills?

De första provsvaren för etapp ett (eller del A, enligt ritningen) innehöll avvikande ämnen och blev inte godkända. Hela golvet togs då bort och ersattes med nytt golv.

Provsvaren för etapp två (hus B enligt ritningarna) innehöll också avvikande ämnen och blev inte heller godkända. Hela golvet tas bort och ett nytt ska snart gjutas.

För att spara tid har fastighetsägaren valt att ta bort hela golvet redan efter första provet, istället för att göra som man vanligen gör; skala av lager för lager och ta nya prover tills ämnena är borta.

Väggar och tak i etapp ett och två provades för 4-5 år sedan. Det som kunde vara skadligt var sotet som satt på väggar och tak. Det har sandblästrats bort och lös puts har avlägsnats. Nya prover ska tas och godkännas innan väggarna förseglas.

Provsvar
Nedan publicerar vi provsvaren allt eftersom de kommer tillbaka från labbet. Observera att de provsvar vi hittills har fått visar status innan och under saneringsarbetet. Att dessa provsvar skulle innehålla avvikande ämnen var förväntat. Innan bygget får slutgiltigt godkänt av Miljökontoret ska alla avvikande ämnen vara borta.

Provsvar 1: Del A och B

Tolkning och kommentar till provsvar Del A

Vid första styrgruppsmötet genomfördes en riskanalys utifrån arbetsmiljölagen. En av riskerna som identifierades var just den om saneringen av lokalen. Riskbedömningen följs upp löpande på varje styrgruppsmöte. Du kan du ta del av riskbedömningen här.